Make your own free website on Tripod.com
 

Tuesday, April 06, 2010 Reminder : Assignment (HBER2503)

 

Asignment Due Date : 2010-04-07 HBER2503

View This Assignment

 

 Posted by : umisarah SABARIAH SAPAR  Sun, Apr 04, 10  

 

Monday, October 04, 2010   MAKLUMAT HBEF: KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

 

PANDUAN KURSUS:      

          

(a)  HBEF 2503 (KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN) BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP) 

 

Perlaksanaan Kursus Berkaitan Kajian Kursus berkaitan kajian terdiri daripada DUA kursus iaitu HBEF 2503 dan HBEF 4303. Pelajar WAJIB mengambil kursus HBEF 2503 sebelum mengikuti kursus HBEF 4303.  

 

KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN HBEF 2503 

 

1. Dijalankan selama 1 semester. Contohnya semester September 2010. Pelajar WAJIB mengambil kursus HBEF 2503 sebelum mengikuti kursus HBEF 4303.

 

2. Penilaian:

 

 

PENILAIAN

%

Individu yang Bertanggungjawab

 

Kerja Kursus:

 

 

 
  • Cadangan Penyelidikan (CP)

40%

Tutor Penyelia

 

Peperiksaan Akhir

60%

OUM

 

JUMLAH KESELURUHAN

100%

 

 

 

 

Pelajar perlu menyediakan satu cadangan kajian tindakan dalam kursus ini. Pelajar bebas memilih tajuk kajian, tetapi tajuk yang dipilih mestilah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Untuk menyediakan cadangan kajian, pelajar akan dibimbing oleh seorang tutor penyelia yang dilantik oleh Fakulti. Tajuk kajian yang dipilih dan diterima oleh tutor penyelia akan digunakan dalam kajian bahagian 2 (HBEF 4303).  

 

3.  Cara Perlaksanaan:

 

a)  Pelajar akan mengikuti kelas tutorial seperti biasa yang dikendalikan  oleh sesorang tutor yang akan dilantik oleh Fakulti.

b)  Peperiksaan adalah berdasarkan modul HBEF 2503.

c)   Perjumpaan/perbincangan tutor penyelia dengan pelajar sekurangkurangnya DUA (2) kali, iaitu selama 2 jam (minimum) bagi setiap perjumpaan. Tarikh, tempat dan masa perjumpaan adalah mengikut persetujuan di antara tutor penyelia dengan pelajar. 

 

4.  Bahasa Pengantar:           

 

a)  Pelajar yang mengambil major Bahasa Inggeris hendaklah menulis Cadangan Penyelidikan  dalam Bahasa Inggeris.           

b) Pelajar yang mengambil major Pendidikan Matematik dan Pendidikan Sainsdigalakkan menulis Cadangan Penyelidikan dalam Bahasa Inggeris.           

c)  Manakala pelajar yang mengambil major lain (selain dari major di atasdikehendaki menulis Cadangan Penyelidikan dalam Bahasa Melayu

 

5.  Pelajar diingatkan bahawa terus membuat Laporan Akhir (HBEF4303) selepas selesai kursus HBEF2503 tanpa menunggu kursus HBEF4303 ditawarkan. Semester yang fakulti tawarkan HBEF4303 hanya untuk semakan terakhir oleh tutor penyelia bagi laporan .    

 

6. Format Cadangan Penyelidikan          

 

Cadangan Penyelidikan pelajar hendaklah mengikuti format yang disediakan seperti berikut

 

 BIL

PERKARA

 

 
  • Lebih kurang 21 24 halaman (tidak termasuk muka surat tajuk, abstrak, rujukan dan lampiran)
  • 1.5 langkau (spacing) dan font New Times Roman saiz = 12 poin
  • comb binding dengan kulit nipis (soft cover) berwarna biru tua.

 

i

 

Muka surat Tajuk (Title Page)

 

 

ii

 

Abstrak (Abstract)

 

Bab

 

 

 PENGENALAN (INTRODUCTION)  [kira-kira 6-7 halaman

 

 

 

         Penyataan Masalah Kajian (Statement of Research Problem)

 

 

 

         Soalan Penyelidikan atau Kajian (Research Question)

 

 

 

         Objektif Penyelidikan atau Kajian (Objectives of the Research)

 

 

 

         Kepentingan Penyelidikan atau Kajian (Significance of the Research)

 

 

 

         Batasan Penyelidikan atau Kajian (Limitation of the Study)

 

Bab 2  

 

 TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW) [kira-kira 8-9 halaman

 

Bab 3  

 

 METODOLOGI PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY)[kira-kira 7-8 halaman

 

 

 

         Rekabentuk Penyelidikan atau Kajian (Research Design)

 

 

 

         Sampel (Sample)

 

 

 

         Instrumen (Instruments) Contoh: soal selidik, ujian pencapaian, skala sikap, senarai semak permerhatian, senarai semak temu bual (perlu dilampirkan)

 

 

 

         Prosedur Pengumpulan Data (Data Collection Procedure)

 

 

 

         Analisis Data (Data Analysis)

 

 

 

Rujukan (References)

 

 

Posted by : zulazwan Zulazwan Bin Jamaludin   Mon, Oct 04, 10  

 

 

 Disediakan pada Okt 8, 2010 dan dimuatnaikkan pada Okt 8, 2010 oleh Pengendali@2006