Permuafakatan Komuniti dan Sekolah
Make your own free website on Tripod.com
 

Permuafakatan Komuniti dan Sekolah

 

Konsep, Rasional dan Kepentingan Masyarakat, Komuniti, Sekolah dalam Sistem Sosial

 

Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat - atau tidak dibuat - oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial.

 

Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan musibah akan berlaku

 

Perkataan society datang daripada bahasa Latin societas, "perhubungan baik dengan orang lain". Perkataan societas diambil dari sociusyang bererti "teman", maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatakan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama. Maka, masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sesebuah negara.

 

Walaupun setiap masyarakat itu berbeza, namun cara ia musnah adalah selalunya sama: penipuan, pencurian, keganasan, peperangan dan juga kadangkala penghapusan etnik jika perasaan perkauman itu timbul. Masyarakat yang baru akan muncul daripada sesiapa yang masih bersama, ataupun daripada sesiapa yang tinggal.

 

Masyarakat adalah terdiri daripada kumpulan manusia yang hidup bersama dalam seusatu tempat mengikut peraturan dan cara tertentu.

 

Anggota masyarakat hendaklah penghuni dalam satu kawasan yang sama; berinteraksi diantara satu sama lain; mengamal budaya dalam sesuatu komuniti; hendaklah mematuhi peraturan yang disetujui atau dikautkuasa sebagai undang-undang.

 

Komuniti dirujuk sebagai masyarakat kecil yang ditempatkan dalam satu kawasan tertentu dan ditadbirkan oleh kerajaan tempatan yang dikenali sebagai Majlis Daerah atau Majlis Perbandaran.

 

Ciri-ciri sistem sosial komuniti dihuraikan secara ringkas :

-         terdiri dari sekumpulan manusia

-         semua ahli berinteraksi dalam kawasan yang sama

-         menjalankan aktiviti mengikut fungsi khusus tetapi salin kait mengait

-         aktiviti komuniti diatur mengikut sesuatu kebudayaan dan sistem sosial

-         setiap anggota menganggap diri sebahagian daripada komuniti

-         setiap ahli bertindak dengan cara bersatu padu dan teratur mengikut sistem sosial yang dipersetujui

 

Konsep Sekolah Sebagai Masyarakat Kecil

 

Sekolah adalah sebuah institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh masyarakat. Sekolah merupakan salah sebuah komuniti dalam masyarakat. Sekolah mempunyai ciri-ciri komuniti berikut :

 

-         sekolah terdiri dari kumpulan manusia iaitu Guru Besar/Pengetua, guru-guru, kakitangan dan murid

-         semua anggota berinteraksi dalam kawasan sekolah yang sama

-         Guru Besar/Pengetua, guru-guru, kakitangan dan murid menjalankan tugas masing-masing mengikut peranan yang ditetapkan dan saling berkaitan

-         Aktiviti anggota sekoalah diatur mengikut budaya dan peraturan sekolah

-         Setiap anggota sekolah bertindak dengan cara bersatu padu dan teratur mengikut sistem sosial yang dipersetujui

 

Konsep Sekolah Sebagai Satu Sistem Sosial

 

Terdapat lima institusi asas ditubuhkan dalam sebuah masyarakat yang kompleks iaitu institusi keluarga, politik, agama, ekonomi dan masyarakat.

 

Sekolah ialah satu institusi pendidikan yang ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggota masyarakat supaya memboolehkan mereka menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk kemajuan dan perkembangan diri dan masyarakatnya.

 

Institusi adalah sesuatu sistem perhubungan sosial manusia yang teratur, mengandungi nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang diterima oleh ahli-ahli untuk memenuhi keperluan asas masyarakat.

 

Ciri-ciri Sistem Sosial Institusi

 

Diantara ciri asas sistem sosial institusi ialah :

-         mempunyai matlamat dan objektif

-         mempunyai kod tingkah laku dan peraturan untuk dipatuhi

-         mempunyai autoriti untuk melaksana pelbagai fungsi

-         mempunyai cara-cara perhubungan dan bertindak dengan asosiasinya serta institusi yang lain

 

Sekolah sebagai satu institusi pendidikan mengandungi ciri sistem sosial institusi seperti :

-         tempat penyebaran ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk dimilik setiap anggota

-         biasanya mengandungi persatuan atau asosiasi seperti Lembaga Pengurus Sekolah, Persatuan Ibu Bapa Guru, Persatuan Murid Tua, Lembaga Murid Tua, Lembaga Pengawas, Kelab dan Persatuan, Badan Unit Uniform, Kelab Sukan dan Permainan

 

Fungsi dan Peranan Sekolah dalam Sistem Sosial

 

Fungsi utama sekolah ialah memberi pendidikan dan latihan. Pendidikan dianggap sebagai proses membentuk manusia yang sanggup berfikiran kritikal dan mempunyai daya kreatif. Latihan bertujuan memberi kemahiran teknikal dan kegiatan psikomotor.

 

Oleh itu, peranan sekolah ialah memberi peluang kepada manusia khasnya generasi muda untuk menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan sesuai untuk melanjutkan perkembangan masyarakat.

 

ajiji_facebook.jpg

Sekolah juga mementingkan perkembangan dan perubahan tingkah laku murid mengikut aliran dan kehendak masyarakat. Persekolahan yang berorganisasi memainkan perana dalam mengekalkan corak kehidupan dan kebudayaan yang dianggap baik. Diantaranya perkara yang berkaitan dengan moral seperti budi bahasa, sopan santun, hormat menghormati dan tidak ketinggalan mengajar kebudayaan kebangsaan seperti mengenali dan meluhurkan bendera negara, lagu kebangsaan dan bahasa kebangsaan.

 

Sekolah bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata tetapi menanam sikap, nilai dan sahsiah yang sempurna, mematuhi peraturan masyarakat.

 

Sekolah juga sebagai agen memodenasasikan masyarakat dalam semua bidang perkembangan dan kemajuan.

 

Sekolah juga harus selamat dan menyeronokkan, suasana sekolah harus menggembirakan dan menyenangkan dengan maksud jika senang dan gembira maka murid bersedia menerima segala tunjuk ajar daripada sekolah.

 

Guru besar, guru dan murid adalah anggota utama dalam organisasi ini.

 

Hubungan Timbal Balik Antara Sekolah dan Komuniti

 

Masyarakat kecil atau komuniti adalah terdiri daripada sekumpulan manusia yang hidup bersama mengikut peraturan dan cara tertentu. Malaysia sendiri terdiri dari masyarakat kampong, masyarakat orang asli, masyarakat bandar, luar bandar dan masyarakat pelbagai kaum.

 

Corak dan kedudukan masyarakat manusia bukan static tetapi dinamik dan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman.

 

Perhubungan sekolah dengan komuniti adalah erat, malah saling berinteraksi dan saling mempengaruhi di antara mereka.

 

Malah sekolah merupakan pengaruh yang utama sebagai satu aspek alam sekeliling yang mendatang kesan dalam pembentukan sasiah murid atau pelajarnya.

 

Pengaruh sekolah melandaskan kebudayaan masyarakat yang merangkumi agama, kepercayaan, norma, nilai, sikap, aspirasi, ilmu pengetahuan dan warisan kebijaksanaan.

 

Sekolah diharap menjadi agen memodenisasikan masyarakat dalam semua bidang perkembangan dan kemajuan. Ini bermakna sekolah perlu mementingkan nilai kemasyarakatan dan perkembangan kualiti murid serta membawa pembaharuan semasa.

 

Sekolah ditubuhkan memenuhi keperluan masyarakat dan negara. Taggungjawab sekolah ialah melahirkan pelajar memgikut keperluan yang dinayatakan dalam Matlamat Pendidikan Negara.

 

Kerjasama di Antara Sekolah

 

Sekolah bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi sekolah masing-masing tetapi memberi peluang interaksi sosial pelajar diantara sekolah, dmi memupuk persefahaman, toleransi, persahabatan dan perpaduan khasnya yang terdiri dari pelbagai kaum.

 

Diantara bidang aktiviti-aktiviti yang bole memupuk dan meningkat kerjasama yang membawa menafaat kepada sekolah yang terlibat ialah :

-         perjumpaan secara formal dan informal gurubesar/pengetua bagi tujuan bertukar pendapat tentang pengurusan sekolah

-         perjumpaan secara formal dan informal antara guru-guru untuk bertukar pendapat tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, atau aktiviti kokurikulum

-         bekerjasama menggubal soalan peperiksaan, menjalankan kajian dan projek yang meibatkan aktiviti pendidikan sekolah

-         bekerjasama pertukaran pakar guru untuk latihan dan bimbingan khasnya bidang kokurikulum

-         bekerjasama dalam penggunaan kemudahan sekolah seperti padang, dewan, bilik kuliham pusat sumber, alat-alat Bantu mengajar untuk aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dianjurkan oleh sekolah masing-masing atau pun bersama.

 

Kerjasama diantara sekolah-sekolah di Malaysia mengutamakan kesefahaman dan perpaduan diantara anggota pelbagai kaum. Konsep Sekolah Wawasan diperkenalkan untuk meningkat dan mencepatkan proses pencapaian perpaduan dikalangan anggota sekolah khasnya murid dari Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil).

 

Konsep Sekolah Wawasan

 

ajiji_facebook.jpg

Satu projek pendidikan yang meletakkan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dalam satu kawasan yang sma; setiap jenis aliran sekolah mempunyai bilik darjah dan autoriti pentadbiran masing-masing TETAPI bersama merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kokurikulum, system berkongsi penggunaan kemudahan sekolah seperti padang, dewan, kantin, pusat sumber dan sebagainya termasuk guru-guru dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

 

Diperkenalkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia pada Disember 1995. Konsep sekolah wawasan diambil dari konsep Sekolah Intergrasi yang merangkumi tiga jenis aliran sekolah rendah yang ditubuhkan di Teluk Sengat, Kota Tinggi, Johor pada tahun 1995.

 

Tidak mendapat sambutan daripada Dong Jiao Zong , Gabungan Persatuan Guru-Guru dan Lembaga Pengelola Sekolah Cina kerana bimbiang kehilangan identity sekolah Cina.

Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan

1.       Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang

2.      Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran

3.      Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu

4.      Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah 

 

Hubungan Sosialisasi Keluarga dengan Sekolah

 

Cara hidup kanak-kanak di rumah dan persekitaran tempat tinggal merupakan pengaruh sosial yang menentukan pencapaian persekolahan mereka. Kanak-kanak yang diasuh dengan cara yang baik dan mendapat perhatian dan dorongan ibu bapa akan mencapai prestasi persekolahan yang lebih tinggi. Ibu bapa yang mampu memberi aspirasi dan harapan kepada anak-anak mereka biasanya akan dapat membantu kebolehan anak-anak mereka.

 

Perhubungan Keluarga dengan Sekolah

 

Perhubungan dianatara keluarga dengan sekolah biasanya dapat ditinjau daripada perhubungan aspek aspirasi, nilai dan sikap di antara keluaraga dengan sekolah. Jika aspirasi nilai dan sikap ibu bapa yang bertentang dengan pihak sekolah biasanya anak-anak akan menunjukkan sikap menentang dan negative terhadap usaha pihak sekolah.

 

Peranan Guru Sebagai Agen Sosialisasi

 

Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetai menanam sikap, nilai dan sahsiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Guru memainkan peranan dengan membawa perkembangan kualiti sosial mengikut arus perkembangan masa kini seperti berikut :

-         sebagai penyebar ilmu kemasyarakatan

-         sebagai pembentuk sahsiah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat

-         sebagai pembentuk masyarakat penyayang

-         sebagai role model untuk dicontohi murid dalam masyarakat

-         sebagai penghubung di antara guru, ibu bapa, pegawai kerajaan dengan masyarakat

-         sebagai penyumbang kepada msayarakat

 

Fungsi PIBG di Sekolah

 

Adalah merupakan satu pertubuhan di dalam sekolah yang boleh memainkan peranan besar dalam meningkatkan pencapaian persekolahan murid-murid. Ahli-ahli PIBG yang aktif boleh menyumbangkan tenaga dan sumber kewangan mereka dari semasa demi kemajuan sekolah. Pertubuhan PIBG di sekolah rendah dan menengah adalah hasil syor Laporan Aziz 1971.

 

Fungsi utama PIBG ialah menjaga dan melindungi kebajikan pelajar dan guru disamping memberi sumbangan untuk perkembangan sekolah. Fungsi PIBG dapat diperlihatkan daripada kegiatan sosial, akademik dan kebajikan yang diusahakan mengikut garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Kegiatan Sosial PIBG

 

-         pungutan derma untuk sumber kewangan persatuan dan pembiayaan projek sekolah

-         menganjur kursus motivasi

-         memberi sumbangan dalam bentuk peralatan

-         menganjur Hari Terbuka diantara ibu-bapa, guru dan pelajar

-         menganjur lawatan sambil belajar untuk sekolah

-         menganjur majlis-majlis berkaitan

-         menganjur projek gotong-royong bagi tujuan mengerat hubungan para ibu-bapa, pelajar dan guru

 

Kegiatan Akademik PIBG

 

-         menderma buku ilmiah sebagao rujukan tambahan

-         menganjur kelas tambahan bagi tujuan peningkatan prestasi dan pencapaian

-         membantu menjemput pensyarah, pakar guru dan pemeriksa kertas jawapan

-         menganjur kelas pemulihan

 

Kegiatan Kebajikan PIBG

 

-         membantu pelajar miskin menjelas yuran peperiksaan

-         menderma buku latihan dan peralatan kepada murid tidak berkemampuan

-         menderma kepada yang ditimpa kemalangan

-         membantu membaiki tempat kerja agar kemas, bersih dan selesa

-         membaiki kemudahan dan menghiasi kwasan sekolah agar lebih kondusif

 

Perlembagaan PIBG 1998

 

Kerjasama Di Antara Sekolah dan Masyarakat/Komuniti

 

Sekolah ialah institusi pendidikan yang ditubuhkan berlandaskan kehendak masyarakat. Perkembangan dan kemajuan masyarakat pula bergantung sumbangan sekolah yang ditubuhkannya.

 

Sekolah boleh memberi perkhidmatan kepada masyarakat melalui pasukan pakaian seragam seperti Persatuan Bulat Sabit Merah, Pengakapa, Pandu Puteri, St John, Pancaragam Sekolah termasuk tenaga guru dan pengajar apabila menganjur aktiviti perayaan dan kebudayaan dari masa kesemasa.

 

Kemudahan dewan, padang dan gelanggang juga boleh dipinjamkan. Masyarakat boleh menyalurkan derma dan bantuan untuk projek dan pembangunan sekolah. Kilang-kilang, setesen radio dan televisyen, kema latihan serta pusat kajian dan penyelidikan boleh dibuka untuk lawatan sambil belajar.

 

Tanggungjawab dan Peranan Sekolah Terhadap Masyarakat/Komuniti

 

Fungsi utama sekolah ialah untuk memberi pendedahan dan latihan. Pendidikan dianggap sebagai proses membentuk manusia yang sanggup berfikir kritis dan mempunyai daya kreatif. Latihan bertujuan memberi kemahiran teknikal psikomotor.

 

Peranan sekolah ialah untuk memberi peluang kepada manusia khasnya generasi muda untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan sesuai untuk meneruskan perkembangan masyarakat dan komunitinya.

 

Sekolah juga mementingkan perkembangan dan perubahan tingkahlaku murid mengikut aliran dan kehendak masyarakat

ajiji_facebook.jpg

. Persekolahan yang berorganisasi memainkan peranan dalam mengekalkan corak kehidupan dan budaya ilmu yang dianggap sesuai. Perkara berkaitan dengan moral seperti budi bahasa, sopan santun dan sifat hormat-menghormati dan tidak lupa mencinta alam sekitara dan sekolah demi membentuk masyarakat penyayang.

 

Nilai budaya masyarakat ini adalah amat penting kerana ia menentukan kandungan normanya. Misalnya jika anggota masyarakat meletakkan nilai yang tinggi terhadap kemahiran teknik dan vokasional, maka norma masyarakat tersebut akan berusaha membekalkan peluang bagi anggotanya agar memperolehi kemahiran teknik dan vokasional itu.

 

Malaysia meletakkan nilai tinggi terhadap usaha melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Kementerian Pendidikan menggubal dan melaksanakan kurikulum baru kea rah mencapai matlamat pendidikan tersebut.

Sekolah merupakan tempat yang mengekal dan menyebarkan budaya masyarakat menerusi pemupukan budaya ilmu di kalangan pelajar.

 

Kejayaan memupuk budaya ilmu dapat diperlihatkan daripada situasi berikut:

 

-         kewujudan satu keadaan yang mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri, secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan

-         ilmu dianggap sebagai keutamaan tertinggi dalam system nilai peribadi dan masyarakat

-     kewujudan keadaan di mana segala tindakan manusia pada peringkat individu dan masyarakat dilakukan atas landasan keilmuan, sama ada melalui kajian atau syurah

-       kewujudan keadaan usaha manusia menggunakan ilmu untuk meningkatkan kualiti hidup serta membawa kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk keluarga, masyarakat dan negara

-         kewujudan keadaan segala lapisan masyarakat mengunakan ilmu untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolak kejahilan dan kepalsuan

 

Maka guru memikul tanggungjawab terhadap masyarakat sebagai agen sosialisasi dan penyebar budaya ilmu yang membawa perkembangan dan kemajuan sekolah dan masyarakatnya. Diantara tanggungjawab yang dipikul oleh guru ialah :

-       mengelakkan diri daripada menyebar sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar atau bertentangan dengan Rukun Negara

-         memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang boleh emmbantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama

-       menghormati masyarakat sebagai tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat

-         mengalakkan kerjasama dan persefahaman diantara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaandan kencedikiaan masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang so[an yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.

 

Perhubungan sekolah dengan masyarakat umpama kuku dengan isi, seperti aur dengan tebing yang amat penting untuk perkembangan dan kemajuannya.

 

Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan membawa perubahan kepada seseorang individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat. Di zaman moden ini sekolah dipertanggungjawab untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan positif keatas murid atau pelajar. Sekolah juga diminta menyediakan ahli masyarakat untuk menghadapai dan menerima pembaharuan.

 

Sejarah perkembangan negara tamadun di sepanjang zaman adalah berkaitan rapat dengan perkembangan ilmu dan mengunakkannya untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara. M.Waisullah Khan, Canselor East-West Universiti, USA dalam Education and Society in Muslims World (1981) menulis : Sejarah telah membuktikan kebangunan dan keruntuhan sesebuah negara tamadun adalah berkaitan rapat dengan perolehan, perkembangan dan mengunakan ilmu secara penuhnya untuk kemajuan rakyat dan negara. Yang mengungguli ilmunya memegang pucuk pimpinan bangsa dan negaranya.

 

Masyarakat Yunani kira-kira 2000 tahun lampau mengutamakan aktiviti pendidikan sebagai matlamat kehidupan utama mereka. Socrates, ilmuan filosof terkemuka pada zaman tersebut sanggup mengorbankan jiwa diri kerana mempertahankan jiwa diri kerana mempertahankan ilmu yang sebenar,

 

Ketika aku menemukan kehidupan (duniawi) kutemukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian, namun ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehidupan abadi. Karena itu, kita harus prihatin dengan kehidupan (duniawi) dan bergembira dengan kematian. Kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup  Socrates

 

Rahsia untuk menjadi ahli falsafah terkemuka dunia (the secret to become the world greatest philosopher) iaitu sepertimana yang di nyatakan oleh Socrates--get a bad wife, and you will become the world greatest philosopher sebabnya bila isteri Socrates yang panas baran mencurahkan sebaldi air keatas Socrates, Socrates tidak akan memarahi isterinya tetapi sebaliknya Socrates akan berkata yang hujan dah tiba.......

 

F.Rosenthal dalam karyanya Knowledge Triumphant (1970) mengakui bahwa ilmuilmu yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam di zaman pertengahan telah menjadi batu asas untuk membantu dunia Barat mencapai kemajuan dan kecemerlangan dalam bidang ilmu sehingga masa kini.

 

Di zaman kegemilangan Dinasti Tang (618-960 TM) di negara China, yang meneraju pemerintahan negara adalah pegawai-pegawai berpendidikan tinggi dan yang telah berjaya merintasi pelbagai tangga peperiksaan dari daerah ke pusat kerajaan. Mengikut pepatah China ketika itu : Semuanya dipandang rendah kecuali membaca disanjung tinggi.

 

Dalam abad ke-20 disaksikan kesungguhan dan kehebatan negara-negara Barat khasnya Aaerika Syarikat yang memperkenalkan ilmu sebagai wawasan utama hingga membawa ke suatu situasi dikenali sebagai ledakan ilmu. Pengaruh dan pimpinan Amerika Syarikat dalam bidang politik dan ekonomi dunia masa kini ada kaitan dengan penguasaan rakyat mereka dalam bidang ilmu pengetahuan yang canggih.

 

Bangsa yang luhur dan disanjung tinggi adalah rakyatnya yang menungguli dan memiliki semangat untuk memperoleh, memperkembangkan dan menggunakan ilmu untuk membawa diri dan negara ke mercu kejayaan dan kegemilangan.

Sekolah melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Pelajar yang berilmu pengetahuan seterusnya dapat memberi sumbangan yang amat bernilai untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat dan negara. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah penting untuk membawa sekolah dan masyarakat bersama-sama menuju kearah kejayaan dan kegemilangan.

 

 Dibina pada Sep 10 dan dikemaskini pada 09/05/2010 07:13 PM oleh Pengendali@2006