Make your own free website on Tripod.com
 

Menulis Review ~ Artikel


Sekilas Pandang


Apabila anda cuba menulis ‘review’ sesuatu artikel , anda hendaklah merumuskan , menilai dan memberikan komen yang kritikal mengenai idea dan informasi yang penulis artikel (author) cuba sampaikan didalam artikel beliau.


Artikel penyelidikan/saintifik adalah berstruktur tinggi bagi membolehkan maklumat mudah dicari, Kebiasaannya artikel penyelidikan mengandungi bahagian-bahagian berikut:


Tajuk Muka (Title Page), Abstrak (Abstract), Pengenalan (Introduction),  Kaedah (Method), Keputusan (Results), Perbincangan (Discussion) , Rujukan/Bibliografi (References/Bibliography), dan Jadual dan Rajah (Tables/ Figures).

Anda hendaklah membaca dan memahami artikel, menganalisa dapatan atau perbincangan dan menganalisa dan membuat komen tentang artikel tersebut.

 

Membaca Artikel


Beri atau peruntukan masa untuk memahami bacaan anda

Baca artikel tanpa membuat nota bagi membolehkan anda memperolehi kefahaman menyeluruh tentang idea yang cuba disampaikan.


Kenalpasti:
-- soalan kajian (biasa dinyatakan di bab Abstrak dan Pengenalan)

-- hipotesis artikel (biasanya di bahagian Pengenalan)
-- apa yang dicari atau ditulis (di bahagian Kaedah)
-- dapatan (di bahagian Keputusan, termasuk Jadual dan Rajah)
-- bagaimana dapatan di terjemahkan (di bahagian Perbincangan)

Baca artikel berulangkali dan buat analisa serta catatkan idea dan topik utama. Kenalpasti idea utama dan buat catatan ringkas. Ulangi bacaan.

Tanya soalan-soalan ini pada diri anda:

-- Apakah yang menarik tentang maklumat ini?
-- Bagaimanakah penulis menyokong hipotesis?
-- Apakah tujuan utama artikel ini?
-- Adakah artikel ini sesuai ?
-- Adakah perbincangan/tesis ini sesuai dan menyakinkan? Adakah buktinya sah?

-- Bagaimanakah rekabentuk kajian menerangkan tesisi ini?
-- Apakah kawalan bagi kajian ini?
-- Adakah kaedahnya sesuai atau adakah kelemahan?
-- Adakah keputusan atu hasilannya menyakinkan, adakah ianya diterangkan secara menyeluruh?
-- Apakah persoalan yang belum dijawab atau yang dibuang atau tidak dinyatakan?
-- Adakah dapatan dikemukakan dan diterangkan dengan sepenuhnya?
-- Bolehkan dapatan atau maklumat di terjemahkan dalam cara yang lain?
-- Bagaimanakah artikel ini menyumbang kepada bidang yang disampaikan atau adakah ianya menyumbang kepada tujuan asal?
-- Bagaimanakah  artikel ini dihubungkaitkan dengan kursus?

Menulis Artikel

Pengenalan


-- Berikan atau nyatakan tajuk artikel dan nama penulis, sertakan sedutan penuh (citation) artikel tersebut. Kenla[sti penulis melalui pekerjaan atau kepentingan.
-- Kenalpasti tujuan artikel ditulis

-- Maklumkan persoalan masalah yang cuba disampaikan dan terangkan mengapa ianya penting dan menarik. Nyatakan pandangan dan tanggapan keseluruhan anda.

-- Adalah mustahak, perenggan pengenalan dinyatakan kenyataan tesis yang mengenalpasti fakta utama yang akan anda bincangkandalam peranggan analisa.

Badan (Analisa)

-- Nyatakan dengan ringkaskan kaedah, rekabentuk kajian, berapa perkara yang dikaitkan, apa yang berlaku, pembolehubah, apa yang diukur dan dimana kajian dijalankan.
-- Nyatakan keputusan atau apakah yang diperolehi.
-- Tuliskan ringkasan analisa dapatan, perbincangan atau kesimpulan artikel atau kajian.
-- Bincangkan kelemahan atau kegunaan artikel atau kajian.
-- Bicangkan kelemahan, kekuranganatau permasalahan artikel atau kajian.
-- Bincangkan apakah yang dipelajari atau diperolehi dari artikel atau rekomendasi anda pada pelajar.
-- Sokongkan analisa anda dengan kenyataan atau contoh yang spesifik.

Kesimpulan


-- Ringkas atau rumuskan perbincangan sebleumnya.
-- Buat keputusan mengenai atau nilaikan artikel.
-- Nyatakan apakah yang telah anda pelajari atau perolehi dari artikel tersebut.
-- Berikan pandangan atau komen untuk masa depan atau implikasi kajian

 

Pengendali@2006

Jun 17, 2008