Make your own free website on Tripod.com
 

PEMBINAAN UJIAN

 

Dalam proses membina ujian, ujian yang sah (valid) dan boleh dipercayai (reliable) prosedur berikut hendaklah diikuti.

 

1.               merancang ujian

2.               menggubal soalan

3.               memilih dan menyelaras soalan

4.               memprauji soalan

5.               memasang kertas soalan

 

 

PERANCANGAN UJIAN DAN PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

 

Pertama, kita harus dibekalkan dengan Format Pentaksiran (apa yang dikehendaki oleh Badan Peperiksaan dan Penilaian)

 

Contoh :

 

 

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (CONTOH)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

 

 

PERKARA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN BERPUSAT

Jenis Instrumen

Projek

Ujian Subjektif

Jenis Item

Berdasarkan projek/aktiviti

Item Respons Terhad / Terbuka

Bilangan soalan

 

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

10

3

2

Skor diberi

Kompeten / Belum Kompeten

Jumlah Skor

Mengikut bilangan kompetensi yang ditaksir dalam mata pelajaran

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

50

30

20

100

Tempoh Ujian

Sepanjang proses P&P di Ting. 4 & 5

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

50 min

40 min

60 min

2 jam 30 min

Konstruk ditaksir

KOMPETENSI

Kompetensi berdasarkan evidens proses dan produk

Kompetensi berdasarkan evidens pengetahuan

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Prosedur mengikut budaya kerja baik dan selamat

Aplikasi

Kreativiti

Pengalaman dialami semasa membuat projek/aktiviti/hasil kerja (experiential)

Mengaplikasi satu situasi/pengalaman ke satu situasi lain – guna pengetahuan/kemahiran untuk situasi lain

(one situation to another situation)

Menghasilkan idea baru/menjana idea/menginovasi (cth: bagi tujuan komersial, dll.)

Cakupan Konteks

Mencakupi semua Modul Ting. 4 dan Ting. 5

Aras Kesukaran dan Wajaran

Berdasarkan standard dalam pernyataan criteria yang dirujuk

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Rendah

5

Sederhana

3

Tinggi

2

Alatan tambahan diperlukan

Kalkulator saintifik

 

Cuba, bina format pentaksiran Ujian Objektif, CUBA DULU dan PERHATI dan Kaji ... Ambil Tindakan ...  Bincang dengan Kumpulan ..Buktikan ...Bentangkan ... yahoooooooooooooooo !

 

 

PERKARA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN BERPUSAT/SEKOLAH

Jenis Instrumen

Projek

Ujian Subjektif (Ganti Dgn Ujian Objektif)

Jenis Item

Berdasarkan projek/aktiviti

Item Respons Terhad / Terbuka (Ganti Dgn Item .....?)

Bilangan soalan

(Tetapkan Bilangan, Rujuk Dengan Pentadbir)

 

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

10

(Berapa Mau ..?)

3

(Berapa Mau ..?)

2

(Berapa Mau ..?)

Skor diberi

Kompeten / Belum Kompeten

Jumlah Skor

Mengikut bilangan kompetensi yang ditaksir dalam mata pelajaran

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

50

(Berapa Mau Bagi..?)

30

(Berapa Mau Bagi ..?)

20

(Berapa Mau Bagi ..?)

100

Tempoh Ujian

(Tukar Tempoh Masa)

Sepanjang proses P&P di Ting. 4 & 5

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

50 min

40 min

60 min

2 jam 30 min

(Tukar Tempoh Masa)

Konstruk ditaksir

(Apa yang diajar, itulah yang ditaksir)

KOMPETENSI

Kompetensi berdasarkan evidens proses dan produk

Kompetensi berdasarkan evidens pengetahuan

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Prosedur mengikut budaya kerja baik dan selamat

Aplikasi

Kreativiti

Pengalaman dialami semasa membuat projek/aktiviti/hasil kerja (experiential)

Mengaplikasi satu situasi/pengalaman ke satu situasi lain – guna pengetahuan/kemahiran untuk situasi lain

(one situation to another situation)

Menghasilkan idea baru/menjana idea/menginovasi (cth: bagi tujuan komersial, dll.)

Cakupan Konteks

Mencakupi semua Modul Ting. 4 dan Ting. 5

(Tukar Ke Sekolah Kebangsaan ...)

Aras Kesukaran dan Wajaran

Berdasarkan standard dalam pernyataan criteria yang dirujuk

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Rendah

5

Sederhana

3

Tinggi

2

Alatan tambahan diperlukan

Kalkulator saintifik

 

 

Kedua, perkara yang penting dalam perancangan ujian ialah pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) (Test Table of Specification).

 

Dalam pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian langkah-langkah berikut hendaklah diikuti.

 

 

1.     Mengkaji Sukatan Pelajaran

 

Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Isi kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap satu isi kandungannya. Antara aspek-aspek yang dianalisis ialah

 

(i)                    skop dan kedalaman kajian pada sesuatu tajuk

(ii)                  pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk

(iii)            kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk yang lain

(iv)               kekompleksan sesuatu tajuk

(v)                  masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu tajuk

 

 

2.     Menganalisis Objektif Pendidikan

 

Di samping itu objektif pendidikan dianalisis untuk menentukan jenis-jenis kemahiranazizi120906ab.jpg yang perlu di uji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. Lazimnya aras kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya.

 

Maklumat-maklumat yang tersebut di atas ini adalah amat penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian kerana dengan ini sifat ujian itu ditentukan. Dengan ini jenis ujian ditentukan, bilangan soalan bagi setiap ujian ditentukan, dan pada aras kemahiran dan kesukaran apakah yang ia perlu diuji.

 

Berdasarkan penganalisisan inilah JSU dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama.

 

1.               Paksi Kandungan

-       Tajuk

-       Subtajuk

2.               Paksi Kemahiran

-       Aras kemahiran

3.               Paksi Wajaran

-       Peratusan pemberatan setiap tajuk

-       Bilangan soalan

 

 *     Mesti ada HSP

**    Paksi Kandungan (Topik/Subtopik dalam HSP)

***   Paksi Kemahiran (Berdasarkan Objektif MP dalam HSP)

****  Buat dulu, tunjuk ...kita bincang dan berdebat ... teruskan ..

 

 

Kepentingan JSU

 

JSU yang lengkap dibina akan sangat-sangat membantu penggubal soalan dan pembina ujian. Antara kepentingan adanya JSU ialah:

 

1.                           Ujian akan dibina secara sistematik.

2.                           Kesahan dari segi penyampelan sukatan pelajaran adalah terjamin.

3.                   Taburan tajuk adalah seimbang, dan pelajar diuji pada keseluruhan kurikulum.

4.                          Taraf, mutu dan aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari setahun ke setahun, walaupun  dibina oleh pembina yang berlainan.

5.                           Ia menjadi panduan kepada penggubal soalan dan pembina ujian.

 

 LAMPIRAN  1 Modul HBEF3203

 

CONTOH JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (Outdated)

 

Bahasa Melayu

 

Nama Kertas: Kertas 1

 

Rujukan dalam

 

Peringkat Kemahiran

 

Peratusan

Sukatan pelajaran

Tajuk

I

II

III

Bilangan

Bilangan

 

 

M

P

S

M

P

S

M

P

S

soalan

soalan

1.Pengenalan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pemahaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

20

3.Kegunaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sejarah dan Perkembangan

4.1 Asal Rumpun Melayu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Melayu

4.2 Batu   Bersurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 B M Klasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.6

 

4.4 B M Pasca Klasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dinamika Bahasa Melayu

5.1 Variasi Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Laras Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.3  Retorik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

 

5.4 Wacana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Kesantunan Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sistem Bahasa

6.1 Fonologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melayu

6.2 Tatabahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6.3 Morfologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

63.4

 

6.4 Simpulan Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Peribahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah soalan/

peratusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

100

 

 Jadual Penentuan Ujian Ini adalah outdated dan hanya sesuai digunakan untuk latihan sahaja.

 

 

I  : Pengetahuan/Pemahaman                  M  - Mudah

II : Pemahaman dan Aplikasi                P  - Pertengahan

III: Analisis, Sintisis, dan Penilaian      S  - Sukar

 

 

*Kalau sudah mudah hendaklah mudah

** Perhatikan "domain" I dan II , pandangan saya Mudah (Pengetahuan/Pemahaman), Sederhana (Aplikasi/Sintisis), Sukar (Analisis/Penilaian jadi Kreativiti)

 

 

Ringkasan Perbezaan Jenis-Jenis Ujian

Jenis

Kelebihan

Kekangan

Aneka Pilihan

 (Multiple-choice)

 

 • Boleh mengukur semua jenis kebolehan tahap pelajar

 • Membolehkan persampelan meluas keatas kandungan subjek .

 • Cepat dan mudah penskoran

 • Membolehkan penskoran objektif

 • Boleh dianalisa keberkesanan

 

 • Sukar membina item yang baik

 • Mudah kearah mengukur pengetahuan

 

Padanan

(Matching)

 

 • Mudah dibina

 • Mengurangkan masa pembacaan

 • Membolehkan skoran berkesan dan objektif

 

 • Tidak berapa sesuai untuk menguji kebolehan tahap tinggi

 • Menguji kearah “simple recall. “

 

Betul-Salah

 (True/False)

 

 • Berkesan untuk menguji pensampelan maklumat yang besar

 • Membolehkan  penskoran berkesan dan objektif

 

 • Meninggikan kadar tekaan

 • Sukar membina item berkesan.

 

Jawapan Pendek

 • Mengurangkan tekaan

 • Membolehkan rangkuman kandungan yang luas

 • Mudah dibina.

 

 • Mengukur kebolehan yang terhad

 • Tidak boleh menggunakan mesin untuk penskoran.

 • Penskoran berpandukan pertimbangan

 

Esei

 

 • Mudah dan cepat dibina.

 • Mengurangkan tekaan  

 • Menguji tahap pemikiran tinggi.

 

 • Bilangan item terhad.

 • Mengambil masa untuk penskoran.

 • Kebolehpercayaan skoran agak rendah.

 

Kesesuaian Padanan Ujian

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

Jenis Ujian

Pelajar akan boleh mengkategorikan dan menamakan komponen proses

Ujian Objektif (Aneka pilihan, Padanan)

Pelajar akan boleh membuat kritikan dan memberi pandangan

Ujian Bertulis

Pelajar akan boleh menunjukkan keberkesanan

Ujian Pencapaian

Pelajar akan boleh membuat penghafalan

Ujian Jawapan Pendek

 

 
Penafian/Disclaimer. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini 
 Page Created 1 Mac 2006 and last updated on 07 Jul 2011 by Pengendali@ 2006